0530 100 90 85
Mesane Kanseri

Mesane kanseri, dünya genelinde yılda yüzbinlerce yetişkini etkileyen ve en yaygın olarak görülen kanser türlerindendir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve her yaşta olabileceği gibi genellikle yaşlı yetişkin bireyleri etkiler.

Mesane kanseri, mesanenin duvarını oluşturan dokulardan kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir. Mesane kanserlerinin %90'ı transizyonel hücreli karsinomlar adı verilen mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden kaynaklanan tümörler oluşturur.

Mesane kanseri, mesanenizin -alt karın bölgesinde bulunup idrarı depolayan içi boş kaslı organ- iç kısmını döşeyen hücrelerde başlar. En yaygın olarak mesanede görülmesine rağmen, aynı kanser türü idrar yolu boşaltım sisteminin diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilir. Mesane kanserini detaylı olarak incelemeden önce mesane yani idrar kesesini tanıyalım.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane tümöründe en sık görülen belirtileri sıralayalım:

 • idrarda kan görülmesi
 • idrara sıkışma hissi
 • sık tuvalete gitme ihtiyacı
 • idrarın tam boşaltılamaması ve bunun için ıkınma ihtiyacının görülmesi
 • idrar yaparken ağrılı bir tablo görülmesi

Mesane Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

Mesane kanserine neden olabilecek risk faktörleri şunlardır:

 • Sigara İçmek: Sigara içmek idrarda zararlı kimyasalların birikmesine neden olarak mesane kanseri riskini arttırabilir. Sigara içerken, vücudunuz dumandaki kimyasalları işler ve idrarınıza bir miktar salgılar. Bu zararlı kimyasallar mesanenin iç kısmına zarar verebilir ve bu da kanser riskinizi artırabilir.
 • Artan Yaş: Mesane kanseri riski yaşlandıkça artar. Mesane kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, ancak nadiren 40 yaşın altındaki insanlarda bulunur.
 • Erkek Olmak: Erkeklerin mesane kanseri gelişme olasılığı kadınlardan daha fazladır.
 • Bazı Kimyasallara Maruz Kalmak: Böbrekleriniz, kan dolaşımınızdan zararlı kimyasalları filtrelemede ve bunları mesanenize taşımada kilit bir rol oynar. Bu nedenle, bazı kimyasalların etrafında olmanın mesane kanseri riskini artırabileceği düşünülmektedir. Mesane kanseri riskine bağlı kimyasallar arasında arsenik ve boya, kauçuk, deri, tekstil ve boya ürünlerinin imalatında kullanılan kimyasallar bulunur.
 • Önceden Kanser Tedavi Geçirmiş Olmak: Anti-kanser ilacı siklofosfamid ile tedavi, mesane kanseri riskini arttırır. Bir önceki kanser için pelvise yönelik radyasyon tedavisi alan kişiler, mesane kanseri gelişme riskini arttırmaktadır.
 • Kronik mesane iltihabı: Üriner kateterin uzun süreli kullanımı gibi kronik veya tekrarlanan üriner enfeksiyonlar veya iltihaplar (sistit) skuamöz hücre mesane kanseri riskini artırabilir.
 • Kişisel veya Ailevi Kanser Geçmişi: Mesane kanseri olduysanız, tekrar yakalamanız daha olasıdır. Birinci derece akrabalarınızdan biri mesane kanseri geçirdiyse, mesane kanserinin diğer aile fertlerinde ortaya çıkması durumu nadir olsa da, hastalık riski artabilir.

Mesane Kanseri Tanısı

Mesane kanseri tanısı koymak için kullanılan testler ve prosedürler;

Sistoskopi: Sistoskopi yapmak için doktorunuz üretraya küçük, dar bir tüp (sistoskop) yerleştirir. Sistoskopun doktorunuzun üretra ve mesanenin içini görmesini, bu yapıları hastalık belirtileri açısından incelemesini sağlayan bir merceği vardır.

Mesane Kanseri Biyopsisi: Sistoskopi sırasında doktorunuz test için bir hücre numunesi (biyopsi) toplamak için mesaneye özel bir alet geçirebilir. Bu prosedür bazen mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT) olarak adlandırılır. TURBT ayrıca mesane kanserini tedavi etmek için de kullanılabilir.

İdrar Sitolojisi:. İdrarınızın bir örneği, idrar sitolojisi adı verilen bir prosedürde kanser hücrelerini kontrol etmek için mikroskop altında analiz edilir.

Görüntüleme Testleri: Bilgisayarlı tomografi (BT),ürogram veya retrograd pyelogram gibi görüntüleme testleri sayesinde doktorunuzun idrar yolunuzun yapısını incelemesini sağlar.

Retrograd piyelogram: Üst idrar yollarına ayrıntılı olarak bakmak için kullanılan bir X-ışını muayenesidir. Bu test sırasında doktorunuz üretralarınıza ve mesanenize ince bir tüp (kateter) geçirerek üreterlerinize kontrast boya enjekte eder. Boya daha sonra röntgeninize akarken, X-ışını görüntüleri yakalanır.

Mesane Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 • Mesane kanseri ameliyatı: Cerrahi müdahale ile kanserli hücrelerin alınması yada temizlenmesi olayıdır.
 • İntravezikal Kemoterapi: Hastanın sadece mesanesine kemoterapi uygulanması yöntemidir. Genellikle tekrarlama veya ileri evreye ilerleme riski yüksek olan hastalarda uygulanan cerrahi yöntemdir.
 • Yapay Mesane: Hastalıklı mesanenin alınarak vücuttaki idrarın dışarı atılması için yapay bir idrar yolunun konulmasıdır. 
 • Sistemik Kemoterapi: Hastanın tüm vücudu için kemoterapi uygulanması yöntemidir. 
 • İmmünoterapi: Bağışıklık sistemini tetiklemeyi hedefleyen tedavi yöntemidir.
 • Radyasyon Tedavisi: Ameliyatın bir seçenek olmadığı durumlarda tercih edilir.

Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?

Mesane kanseri evreleri, mesane kanseri testlerinde ve ayrıca ameliyat sonuçlarında açıklanan fiziksel muayenelerin, biyopsilerin ve görüntüleme testlerinin (CT veya MRI taraması, röntgen vb.) sonuçlarına dayanır.

Amerika NCCN kılavuzlarında tarif edilen mesane kanseri sınıflamasına (TNM sınıflaması) göre; mesane kanserleri 4 ana evrede incelenir.

Evre 0

Diğer kanser tiplerinden farklı olarak, mesane kanserlerinde Evre 0 vardır. Bu evrede mesane kanseri lenf bezlerine veya uzak organlara sıçramamıştır. İki grupta incelenir.

 • Evre 0a: Bu evrede idrar torbasının içinde bir veya daha fazla papiller kanser olabilir. Mesane kanseri yüzeyel epitel tabakasındadır. (Derinlere invazyon yapmamıştır)
 • Evre 0is: Bu evrede mesane içine doğru papiller büyüyen değil, idrar torbası yüzeyel hücreleri yatay büyüyen kanser hücreleri vardır. Bu kanserlere “karsinoma in situ” adı verilir. Bu tip kanserler çok saldırgan seyreder.

Evre 1

Bu evrede mesane kanseri yüzeyel epitel tabakasının bir alt tabakasına yani subepitelyal dokuya geçmiştir. Kas tabakasına geçiş olmamıştır.

Bu evrede mesane kanseri lenf bezlerine veya uzak organlara sıçramamıştır.

Evre 2

Bu evrede mesane kanseri kas tabakasına kadar ilerlemiştir. Bu evrede mesane kanseri lenf bezlerine veya uzak organlara sıçramamıştır.

Evre 3

İki grupta incelenir.

 • Evre 3A: Mesane kanseri, kasların derinindeki yağlı tabakaya veya çevre organlara (prostat/ vajina) yayılmıştır. Bölgesel lenf nodlarına en fazla 1 adet metastaz yapmıştır. Uzak organ veya (>1) lenf nodu metastazı yoktur.
 • Evre 3B: Mesane kanseri pelvik veya üst pelvik lenf nodlarına çok sayıda metastaz yapmıştır. Uzak organ metastazı veya common iliak damarlar üstü lenf nodu metastazı yoktur.

Mesane Kanseri Evre 4

 • Evre 4A: Mesane kanseri iliak damarların üstünde uzak lenf bezlerine de yayılmıştır. Organlara metastaz yoktur.
 • Evre 4B: Mesane kanseri kemik, akciğer, karaciğer gibi organlara metastaz yapmıştır.

Mesane Kanseri Ameliyatı

Erkeklerde daha sık görülen bir sorun olan mesane kanserinin tedavidinde mesane kanseri ameliyatı oldukça önemli bir cerrahi yöntemdir.

Mesane kanseri ameliyatı TUR veya Sistektomi yöntemleri ile yapılır. Hastanın mesanesinde tümöre rastlandığı durumlarda ilk seçenek olarak transüretral rezeksiyon tercih edilir. Mesane kanseri ameliyatında hedef, mesaneyi kanser hücrelerinden arındırmaktır. Ameliyat öncesinde kanserin yayılım durumuna göre yöntem tercihi ve tedavi seçeneği belirlenir.

> TUR Mesane Kanseri Ameliyatı

En bilindik mesane kanseri ameliyatı Transüretral Rezeksiyon (TUR) ameliyatıdır. Sistoskopide mesane kanseri tespit edilen hastalara idrar yollarından girilerek TUR-mesane denilen operasyon yapılır. 

Mesane tümöründe TUR yöntemi genellikle erken mesane kanseri için tercih edilen ilk tedavi yöntemidir. TUR ameliyatları metastaz yaparak kas tabakasına sıçramayan mesane tümörlerinde tercih edilmektedir.

Ucunda kamera ve kazıma bıçağı olan bir aletle hastanın idrar yolundan girilerek kanserli kitlenin tamamı çıkartılır. 

TUR mesane ameliyatının avantajlarından biri, hasta için minimum riskle ve mükemmel sonuçlarla tekrar tekrar gerçekleştirilebilmesidir. Mesanede %10'dan az enfeksiyon veya yaralanma riski vardır ve her ikisi de kolayca düzeltilebilir.

> Radikal Sistektomi ile Mesane Tümörü Ameliyatı

Radikal Sistektomi, mesanenin tamamını veya kanserli kısmını çıkarmak için yapılan cerrahidir. Sistektomide kanser, mesane işlevine zarar vermeden kolayca çıkarılabilecek bir mesane alanıyla sınırlıysa bir seçenek olabilir.

Erkeklerde, radikal sistektomi tipik olarak prostat ve seminal veziküllerin çıkarılmasını içerir. Kadınlarda, radikal sistektomi ayrıca uterusun, yumurtalıkların ve vajinanın bir kısmının çıkarılmasını içerir.

Sistektomi enfeksiyon ve kanama riski taşır. Erkeklerde, prostat ve seminal veziküllerin çıkarılması, erektil disfonksiyona neden olabilir. Ancak, cerrahınız ereksiyon için gerekli olan sinirleri ayırabilir. Kadınlarda, yumurtalıkların çıkarılması kısırlığa ve erken menopoza neden olur.