0530 100 90 85
Mesane Kanseri Nedir?

Mesane kanseri nedir? Dünya üzerinde en yaygın kanserlerden biri de mesane kanseridir. Kadınlara nazaran erkeklerde daha sık görülen bir kanserdir.

Mesane kanseri, dünya genelinde yılda yüzbinlerce yetişkini etkileyen ve en yaygın olarak görülen kanser türlerindendir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve her yaşta olabileceği gibi genellikle yaşlı yetişkin bireyleri etkiler.

Mesane kanseri, mesanenin duvarını oluşturan dokulardan kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir. Mesane kanserlerinin %90'ı transizyonel hücreli karsinomlar adı verilen mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden kaynaklanan tümörler oluşturur.

Konulan tanı ve teşhislere göre vakaların %85’inde kanser sadece mesaneyi kapsamakta, %15’inde ise çevre dokulara veya uzak organlara yayılmalar görülmüştür. Bulunulan bölge, şehir ve ülkelere göre bu oranlar artmaktadır.

Mesane kanseri, mesanenizin –alt karın bölgesinde bulunup idrarı depolayan içi boş kaslı organ- iç kısmını döşeyen hücrelerde başlar. En yaygın olarak mesanede görülmesine rağmen, aynı kanser türü idrar yolu boşaltım sisteminin diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilir. Mesane kanserini detaylı olarak incelemeden önce mesane yani idrar kesesini tanıyalım.

Mesane Kanseri Nedir?

Bilindiği gibi kanser, düzensiz hücre yayılmaları ile olur. Kanser tiplerinde görülen olgu durumlarının hepsi mesane kanseri için de geçerlidir.

Mesane tümörü, Amerika'da prostat kanserinden sonra en sık görülen ikinci genitoüriner sistem kanseridir. Ülkemizde ise sıklık bakımından neredeyse ilk sıradadır.

Kanserli hücre çoğalmasında bu olayı destekleyen başlıca nedenler bulunmaktadır, bunların kimisi dışarıdan kaynaklı kimisi de kişinin otolog olarak kendisinden kaynaklanan nedenledir.

Mesane Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Mesane kanserine neden olabilecek risk faktörleri şunlardır:

 • Sigara İçmek: Sigara içmek idrarda zararlı kimyasalların birikmesine neden olarak mesane kanseri riskini arttırabilir. Sigara içerken, vücudunuz dumandaki kimyasalları işler ve idrarınıza bir miktar salgılar. Bu zararlı kimyasallar mesanenin iç kısmına zarar verebilir ve bu da kanser riskinizi artırabilir.
 • Artan Yaş: Mesane kanseri riski yaşlandıkça artar. Mesane kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, ancak nadiren 40 yaşın altındaki insanlarda bulunur.
 • Erkek Olmak: Erkeklerin mesane kanseri gelişme olasılığı kadınlardan daha fazladır.
 • Bazı Kimyasallara Maruz Kalmak: Böbrekleriniz, kan dolaşımınızdan zararlı kimyasalları filtrelemede ve bunları mesanenize taşımada kilit bir rol oynar. Bu nedenle, bazı kimyasalların etrafında olmanın mesane kanseri riskini artırabileceği düşünülmektedir. Mesane kanseri riskine bağlı kimyasallar arasında arsenik ve boya, kauçuk, deri, tekstil ve boya ürünlerinin imalatında kullanılan kimyasallar bulunur.
 • Önceden Kanser Tedavi Geçirmiş Olmak: Anti-kanser ilacı siklofosfamid ile tedavi, mesane kanseri riskini arttırır. Bir önceki kanser için pelvise yönelik radyasyon tedavisi alan kişiler, mesane kanseri gelişme riskini arttırmaktadır.
 • Kronik mesane iltihabı: Üriner kateterin uzun süreli kullanımı gibi kronik veya tekrarlanan üriner enfeksiyonlar veya iltihaplar (sistit) skuamöz hücre mesane kanseri riskini artırabilir.
 • Kişisel veya Ailevi Kanser Geçmişi: Mesane kanseri olduysanız, tekrar yakalamanız daha olasıdır. Birinci derece akrabalarınızdan biri mesane kanseri geçirdiyse, mesane kanserinin diğer aile fertlerinde ortaya çıkması durumu nadir olsa da, hastalık riski artabilir.

Bu hastalığın belirtilerini anlattığımız mesane kanseri belirtileri nelerdir yazımızı inceleyebilirsiniz.

Mesane Kanseri Kimlerde Daha Sık Görülür?

Günümüzde mesane kanseri oluşma nedenleri arasında en sık rastalanan neden sigara kullanımıdır. Sigara içenlerde içmeyenlere göre mesane kanseri 4 kat daha sık gözükmektedir.

Boya, kauçuk, petrol sektöründe çalışanlarda ve bu kimyasallara maruz kalanlarda da mesane kanseri sık görülür.

Mesane Tümörü (Kanseri) Tipleri

Mesanenizde bulunan farklı türlerdeki hücrelerden her hangi birisi kanserli olabilir. Kanserin başladığı hücrenin tipi mesane kanseri tipini belirler. Mesane tümörü türü, hangi tedavilerin sizin en için uygun olduğunu belirlemede önemli bir adımdır.

Mesane kanseri tipleri;

 • Ürotelyal karsinom: Ürotelyal karsinom mesanenin içini kaplayan hücrelerde ortaya çıkar. Ürotelyal hücreler mesane dolu iken genişler ve mesane boş iken büzüşür. Bu hücreler üreterlerin ve üretranın içerisinde de bulunur ve buralarda da tümörler oluşabilir.
 • Skuamöz Hücre Karsinoması: Skuamöz hücre karsinoması mesanenin kronik tahrişiyle, örneğin bir enfeksiyondan veya uzun sere idrar sondası kullanımından kaynaklanmaktadır.
 • Adenokarsinom: Adenokarsinom, mesanede mukus salgılayan bezleri oluşturan hüzrelerde başlar.

Bazı mesane kanserleri, birden fazla hücre tipi içerir.

Mesane Kanseri Tanı Seçenekleri

Mesane kanseri tanısı koymak için kullanılan testler ve prosedürler;

 • Sistoskopi: Sistoskopi yapmak için doktorunuz üretraya küçük, dar bir tüp (sistoskop) yerleştirir. Sistoskopun doktorunuzun üretra ve mesanenin içini görmesini, bu yapıları hastalık belirtileri açısından incelemesini sağlayan bir merceği vardır.
 • Mesane Kanseri Biyopsisi: Sistoskopi sırasında doktorunuz test için bir hücre numunesi (biyopsi) toplamak için mesaneye özel bir alet geçirebilir. Bu prosedür bazen mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT) olarak adlandırılır. TURBT ayrıca mesane kanserini tedavi etmek için de kullanılabilir.
 • İdrar Sitolojisi:. İdrarınızın bir örneği, idrar sitolojisi adı verilen bir prosedürde kanser hücrelerini kontrol etmek için mikroskop altında analiz edilir.
 • Görüntüleme Testleri: Bilgisayarlı tomografi (BT),ürogram veya retrograd pyelogram gibi görüntüleme testleri sayesinde doktorunuzun idrar yolunuzun yapısını incelemesini sağlar.
 • Retrograd piyelogram: Üst idrar yollarına ayrıntılı olarak bakmak için kullanılan bir X-ışını muayenesidir. Bu test sırasında doktorunuz üretralarınıza ve mesanenize ince bir tüp (kateter) geçirerek üreterlerinize kontrast boya enjekte eder. Boya daha sonra röntgeninize akarken, X-ışını görüntüleri yakalanır.

Mesane Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 • Mesane kanseri ameliyatı: Cerrahi müdahale ile kanserli hücrelerin alınması yada temizlenmesi olayıdır.
 • İntravezikal Kemoterapi: Hastanın sadece mesanesine kemoterapi uygulanması yöntemidir. Genellikle tekrarlama veya ileri evreye ilerleme riski yüksek olan hastalarda uygulanan cerrahi yöntemdir.
 • Yapay Mesane: Hastalıklı mesanenin alınarak vücuttaki idrarın dışarı atılması için yapay bir idrar yolunun konulmasıdır. 
 • Sistemik Kemoterapi: Hastanın tüm vücudu için kemoterapi uygulanması yöntemidir. 
 • İmmünoterapi: Bağışıklık sistemini tetiklemeyi hedefleyen tedavi yöntemidir.
 • Radyasyon Tedavisi: Ameliyatın bir seçenek olmadığı durumlarda tercih edilir.

MESANE KANSERİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Sistoskopide İdrar Torbasında Herhangi Gözle Görülür Bir Kitle Olmamasına Rağmen Yine De İdrar Torbası Kanseri Olabilir Mi?

Evet olabilir. CIS (karsinoma in situ) adı verilen bazı idrar torbası kanserleri idrar torbası içinde kitleye neden olmaz, idrar torbası içinde kadifemsi bir yapı olarak görülür.

Bu tip kanserler herhangi bir kitleye neden olmadığından gözden kaçabilir. Bu kanserlerin özelliği; çok tehlikeli olmalarıdır. Tedavi edilmezlerse çok hızlı bir şekilde kaslara geçip uzak organ yayılmalarına neden olabilir. Bu tip kanserlerin tanınmaları için artık ameliyatlarda farklı dalga boylarında ışık yayan sistemlerin (Narrow-band veya Spies) kullanılması önerilmektedir.

Mesane Kanserlerinde İdrar Torbasını Ne Zaman Almak Gerekir?

Klasik olarak idrar torbası kanserlerinde kanser kaslara geçtiğinde idrar torbası alınır. Bununla birlikte idrar torbası kanserlerinde idrar torbası, kanser kaslara geçmeden alındığında hastalar %90 oranında bu hastalıktan kurtulurken; kanser kaslara geçtikten sonra idrar torbası alınırsa hastaların ancak yarısı (%50) bu kanserden kurtulmaktadır.

Bu nedenle bize düşen en önemli görev, kanserin kaslara ilerleyeceği hastaları tahmin ederek, bu hastalarda kanser kaslara geçmeden idrar torbasını almaktır.

Mesane Kanseri Olan Bir Hastada İdrar Torbası Hangi Yöntemlerle Alınabilir?

Mesane kanserli hastalarda idrar torbası açık cerrahi, laparoskopik cerrahi veya robotik cerrahi ile alınabilir. Bu yöntemlerden birini seçerken en önemli nokta, bunun bir kanser ameliyatı olduğunu akıldan çıkarmayıp, cerrahın kanserli dokuları en iyi temizleyeceği ve ameliyat sonrası en az komplikasyon gelişeceği yöntemi seçmek lazım.

İdrar torbasının çıkarılması iyi bir cerrah için laparoskopik veya robotik olarak çıkarılması zor değildir.

Lenf bezlerinin iyi bir şekilde temizlenmesi bu ameliyatın öemli basamaklarından birini oluşturur ve iyi yapılmış bir lenf bezi temizlenmesi patoloji raporunda 20’den fazla lenf bezinin çıkarıldığının ifade edilmesiyle belgelenir. Bu ameliyatın laparoskopik veya robotik olarak yapılmasında zorlanılan kısım; barsaklardan parça alınıp, idrar yollarının buraya bağlandığı kısımdır. Bu kısım için robotik cerrahinin laparoskopik cerrahiye üstünlüğü vardır.

İdrar Torbası Çıkarıldıktan Sonra Hastanın İdrar Kanalları Nereye Bağlanır?

İdrar torbası çıkarıldıktan sonra hastanın idrarını yapabilmesi için hastanın idrar kanalları bağırsaklardan alınan bir parçaya bağlanır (buna üriner diversiyon denir). 3 çeşit üriner diversiyon vardır. En çok yapılan çeşidi “ileal loop” denilen 15 cm’lik bağırsak parçasının hastanın karnına bağlandığı ve hastanın idrarını karna yapışan bir torba aracılığı ile  yaptığı tiptir.

İkinci en sık yapılan ise bağırsaklardan alınan 50-60 cm lik bir parçanın idrar torbası şekline getirilip, alınan idrar torbasının yerine takıldığı tiptir. Bu tip böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, idrar kanalları darlığı, kalıcı idrar kaçırması durumlarında yapılamaz. Nadir olarak yapılan üçüncü tip ise, barsaklardan alınan parçanın vücudun içine kalıp göbek deliğine bağlandığı ve hastanın idrarını aralıklı olarak takılan sonda ile yaptığı tiptir.

Mesane kanseri tedavisi sonrasında hasta takip süreci nasıl olmalıdır?

Mesane kanseri tedavisi olmuş hastalarda hastalığın nüks etme riski bulunduğu için tedavi sonrası süreç oldukça önemlidir. Tedavi sonrası takip işlemi, kanserin evresi, derecesi ve tedavi yöntemine göre değişebilir. Bu takip süreci neredeyse 10 yıla kadar uzatılır.

Kanser tedavisini takip eden ilk yılda 3 ayda bir kontroller önemlidir. Karaciğer, lenf bezleri gibi kritik organlar ve dokular kontrol edilir. Mesane içi de sistoskopi ile izlenir. Eğer gerekli görülürse MR, BT, ultrason, PET CT gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Mesane kanserinde yaşam süresi ne kadardır?

Mesane kanseri tedavisi sonrasında hayatta kalma süresi hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Kanserin tipi, evresi, tümör sayısı, boyutu, nüks edip etmediği, seçilen tedavi yöntemi ve tedaviye hastanın verdiği yanıt bu değişkenliğin nedenlerindendir. 

Amerikan Kanser Derneği’nin yaptığı çalışmalara göre mesane kanserinde 5 yıllık sağ kalım oranı %77, 10 yıllık sağ kalım oranı %70, 15 yıllık sağ kalım oranı ise %65 olarak saptanmıştır.

Mesane kanserinin metastaz yaptığı organlar hangileridir?

Mesane kanseri en sık, akciğerler, karaciğer ve ya kemiklere metastaz yapar.

Mesane kanseri olan hastalar nasıl beslenmelidir?

Mesane kanseri tedavisinden sonra hastalarda tekrar kanserli hücrelerin oluşmamasını hangi besinlerin sağladığı net olarak bilinmemektedir. Ayrıca, mesane kanseri gelişiminde ve tedavisinde beslenme düzeninin faydası olup olmadığı bilimsel çalışmalarla netleştirilmemiştir. 

Sigarayı bırakmak, doğal ve dengeli beslenmek, düzenli fizik aktivitelerinde bulunmak mesane kanseri hastaları için faydalı olabilmektedir. 

Mesane kanseri için bitkisel tedavi yöntemi var mı?

Mesane kanserinin tedavisinde beslenme şekli, bitkisel ürünler ve vitaminler gibi doğal tedavi yöntemlerinin faydası olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu konu ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış olsa da net bir adres vermek mümkün değildir.

Genel olarak hastalara doğal ve sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketlilik tavsiye edilir.